ප්‍රතිජීවක ඖෂධ සහ ඒවාට රෝග දක්වන ප්‍රතිරෝධය සම්බන්ධයෙන් සුව යාත්‍රා – Life TV Sri Lanka චැනලය ඔස්සේ ශිරාණි චන්ද්‍රසිරි වෛද්‍ය තුමිය සමග සිදුකරන ලද සාකච්චාව.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate